Vedtægter

Vedtægter for Odder Firma Idræt

1. Foreningens Navn:

                  Foreningens navn er Odder Firma Idræt.
                  Signatur: OFI
                  Stiftet d. 11-12-1978.

2. Foreningens Hjemsted:

                  Foreningen er hjemmehørende i Odder Kommune.

3. Foreningens formål:

                  Foreningens formål er, at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremmende, og herved stimulere interessen for idræt, motion og                        
                  samvær.

4. Organisationsforhold:

                  Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

5. Medlemskab:

                  Foreningen, der er åben for alle, der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmerne
                  opdeles i:

                  1. Individuelle medlemmer
                  2. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser.
                  3. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber.

                  Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

 6. Ordinær Generalforsamling.

                  6.1    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
                           udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende
                           punkter:

                   1. Valg af dirigent.
                   2. Bestyrelsens beretning.
                   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
                   4. Indkomne forslag.
                   5. Fastsættelse af kontingent.
                   6. Valg i henhold til lovene.
                   7. Eventuelt.

 

                  6.2    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være OFI skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet
                           afholdes.

                  6.3    En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

                  6.4    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, elle når mindst ¼ af
                           medlemmerne skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen
                           senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt dagsorden.

 7. Afstemning:

                  7.1    Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

                  7.2    Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder stemmeretten, hvis et medlem er i kontingentrestance.

                  7.3    Kun fremmødte har stemmeret.

                  7.4    Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem kræver det.

                  7.5    Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 6.2, kan komme til afstemning på
                           generalforsamlingen. Dette gælder ikke for ændringsforslag, der kan fremlægges på mødet.

                  7.6    Forsalg til behandling, kan ikke afgøres under pkt. eventuelt.

8. Valg:

                  8.1    Valgbarhed opnås, når et medlem et fyldt 18 år.

                  8.2    Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:

                  - Formand
                  - 
Næstformand
                  - Kasserer
                  - Sekretær
                  - 1 bestyrelsesmedlem.

 

                  8.3    På ulige år vælges formand, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.

                           På lige år vælges næstformand og kasserer.

                  8.4    Alle valg gælder 2 år.

                  8.5    Generalforsamlingen vælger på lige år udvalgsformændene samt kursuskontaktperson for 2 år ad gangen.

                  8.6    Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant til bestyrelsen.

                  8.7    Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der vælges skiftevis hvert år. Genvalg kan finde sted.

                  8.8    Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

9. Bestyrelsen:

                  9.1    Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen er
                           beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden er til stede.

                  Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

                  Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

10. Øvrige udvalg:

                  10.1  Bestyrelsen kan nedsætte/opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver. Hertil kan også vælges personer
                           udenfor bestyrelsen, samt de faste udvalg.

                  Det nedsatte udvalgs retningslinier fastsættes af bestyrelsen.

11 Medlemspligt:

                  11.1  Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbunds vedtagne
                           vedtægter og retningslinier.

                  11.2  Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber og hold, at afgive indberetning om medlemstal, ligesom
                          ændringer i adresser og kontaktpersoner omgående skal meddeles foreningen.

12 Tegningsret:

                  12.1  Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kræver for at være gyldig underskrift af formand og
                           kasserer.

                  12.2  Kasseren og formanden har fuldmagt over postgiro og bankkonti.

                  12.3  Ved lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et kvalificeret flertal af bestyrelsen.

                  12.4  Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for
                           foreningens eventuelle gæld.

13. Kontingent:

                  13.1  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

                  13.2  Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

14 Deltagerkontingent:

                  14.1  Kontingentet for deltagelse i de enkelte aktiviteter fastsættes af de respektive udvalg. 

                  14.2  Bestyrelsen kan ændre et udvalgs fastsættelse, hvis dette skønnes nødvendigt at et flertal i bestyrelsen.

                  14.3  Kontingent i forbindelse med aktiviteter, skal være betalt af deltagerne inden den pågældende aktivitet påbegyndes.

15. Regnskab og revision:

                  15.1  Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab og en status.

                  15.2  Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

                   Revision af regnskabet foretages senest 8 dage før generalforsamlingen.

                  15.4  De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde, og aflægger rapport til bestyrelsen.

                  15.5 Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollerer at der foreligger nødvendig dokumentation for
                          indestående på foreningens bank- og girokonti. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

16. Doping

                  16.1  Foreningen er gennem sit medlemskab af DFIF underlagt forbundets gældende dopingregulativ.

                  16.2  Foreningens medlemmer er forpligtiget til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har
                           bemyndiget hertil.

                  16.3  Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktioner i henhold til DFIFs dopingregulativ.

17. Eksklusion:

                  17.1   En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, klubber eller hold, det bevisligt
                           ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinier eller udviser grov usportslig optræden ved stævner,
                           turneringer samt øvrige aktiviteter.

                  17.2  Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse arbejder til skade for
                           foreningen.

                  17.3  Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil
                           den eller de også har adgang. Skriftlig begæring herom, sendes til foreningens formand senest 8 dage før
                           generalforsamlingen. Den eller de ekskluderede har taleret, men ikke stemmeret under sagens behandling.

                  17.4  Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

18. Vedtægtsændringer:

                  18.1  Forslag til ændringer i vedtægter kan fremføres af bestyrelsen og medlemmer af foreningen.

                  18.2  Til gyldig beslutning om ændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer herfor.

19. Foreningens opløsning:

                  19.1  Opløsning af Odder Firma Idræt kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på én i samme anledning
                           indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

                  19.2  Samtidig tages bestemmelse om foreningens midler og ejendele under hensyntagen til § 3.

                  Således vedtaget på generalforsamling D. 25.02.2013

 

Underskreven af:

 

                  Dirigent                                             Formand